Privacybeleid

Ajouter aux favoris

Préambule

Het VVV-kantoor van Bénodet verwerkt persoonsgegevens (hierna de "Persoonsgegevens") die betrekking hebben op u in verband met het gebruik van deze website (hierna de "Site").
Als gegevensbeheerder respecteren we de privacy en beschermen we de persoonlijke gegevens van gebruikers van onze site.
Dit beleid is bedoeld om u te informeren over de methoden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en over uw rechten op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens met betrekking tot de toepasselijke bepalingen ter zake, in het bijzonder wet 78-17. van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden bekend als "Gegevensverwerking en vrijheden" in de laatste versie en met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing sinds 25 mei 2018.

Artikel 1 - Reikwijdte van dit privacybeleid

Dit beleid bevat de principes en richtlijnen voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens, waaronder persoonlijke gegevens die op of via de site worden verzameld.

Het VVV-kantoor van Bénodet verzamelt persoonsgegevens (online, ook per e-mail of offline); dit beleid is van toepassing ongeacht de manier van verzamelen of verwerken.

Het begrip persoonlijke gegevens verwijst naar alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is "identificeerbaar" wanneer hij kan worden geïdentificeerd, direct of indirect, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatienummer of naar een of meer elementen die specifiek voor hem zijn.

"Niet-persoonlijke gegevens" komt overeen met informatie waarmee een persoon niet kan worden geïdentificeerd.

Artikel 2 - Opslagplaatsen van persoonsgegevens

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend in Frankrijk opgeslagen door onze webhostingprovider:

OVH
Kellermannstraat 2
59100 Roubaix - Frankrijk
www.ovh.com

Artikel 3 - Gegevensbeheerder

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is: het VVV-kantoor van Bénodet – CDG29; bepaalde technische diensten (Hosting) worden toevertrouwd aan onze technische dienstverleners (IRIS Interactive). Overeenkomstig artikel 28 van de AVG is deze dienstverlener gebonden aan een strikte vertrouwelijkheidsclausule die elk gebruik verbiedt van de hem toevertrouwde gegevens die niet zijn voorzien in het dienstencontract en die hem verplicht technische en organisatorische structuren te implementeren die voldoen aan de veiligheids- en vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 4 - Verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens kunnen het volgende omvatten:

 • Naam,
 • Voornaam,
 • Adres,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres

En alle andere persoonlijke gegevens die relevant kunnen zijn voor de hieronder uiteengezette doeleinden.

Opmerking voor bezoekers en gebruikers van de Site: bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de Site kunnen alleen worden gebruikt als u bepaalde Persoonsgegevens meedeelt aan het VVV-kantoor van Bénodet wanneer u de Site bezoekt of gebruikt. Het staat u vrij om al dan niet uw Persoonsgegevens of een deel ervan te verstrekken.

Als u er echter voor kiest deze niet te verstrekken, kan een dergelijke beslissing de verwezenlijking of bevredigende verwezenlijking van de hieronder beschreven doelstellingen verhinderen, kunnen bepaalde diensten en bepaalde functies van de Site niet naar behoren functioneren en/of wordt u de toegang tot de Site geweigerd. toegang tot bepaalde pagina's van de site.

Cookies en andere trackers

De site kan cookies of andere technologieën gebruiken die waarschijnlijk persoonlijke gegevens verzamelen of opslaan. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen en gebruikt om persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens met betrekking tot uw browsen op de site vast te leggen.

Cookies kunnen permanent zijn (en blijven nadat u de verbinding met de site heeft verbroken om te worden gebruikt tijdens uw volgende bezoeken aan de site) of tijdelijk (en verdwijnen zodra u de verbinding met de site verbreekt).

Het VVV-kantoor van Bénodet gebruikt cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren, met name door:

 • het mogelijk maken dat een dienst uw hardware herkent, zodat u niet meerdere keren dezelfde informatie hoeft te verstrekken om dezelfde taak uit te voeren;
 • het herkennen van de gebruikersnaam en het wachtwoord die u al hebt opgegeven, zodat u ze niet opnieuw hoeft op te geven op elke webpagina die erom vraagt.

Het VVV-kantoor van Bénodet gebruikt cookies om het verkeer en de gegevens op de Sites te analyseren om:

 • het aantal gebruikers van de diensten meten, waardoor ze gemakkelijker te gebruiken zijn en ervoor zorgen dat ze snel op uw verzoeken kunnen reageren;
 • het VVV-kantoor van Bénodet helpen inzicht te krijgen in de manier waarop gebruikers omgaan met diensten, om deze te verbeteren.

Het VVV-kantoor van Bénodet kan ook gebruikmaken van de diensten van externe dienstverleners om de diensten namens hem uit te voeren en in het bijzonder voor:

 • uw surfgedrag analyseren en het publiek van de Sites en Applicaties meten;
 • uw interesses analyseren en u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen aanbieden;
 • u toestaan ​​om de inhoud van de applicatiesites te delen met andere mensen op sociale netwerken of om deze andere mensen te laten weten wat u bekijkt of wat u denkt (bijv. de "Vind ik leuk" -knop op Facebook)

In dit geval kunnen onzichtbare “pixels” en cookies van deze externe aanbieders worden gebruikt en opgeslagen. Bij het verzenden van de door deze cookies gegenereerde informatie zorgen de cookie-instellingen ervoor dat het IP-adres vóór geolocatie en vóór opslag wordt geanonimiseerd. Onze dienstverleners zullen deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de site-activiteit voor het VVV-kantoor van Bénodet te schrijven en u betere diensten en advertenties aan te bieden die op uw behoeften zijn afgestemd. Zij zullen uw IP-adres niet associëren met andere gegevens van hen.

Wanneer u op de site surft, zijn cookies standaard ingeschakeld en kunnen gegevens lokaal op uw hardware worden gelezen of opgeslagen. Wanneer u voor de eerste keer een cookie ontvangt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en kunt u beslissen of u deze accepteert of weigert. Door de sites te blijven gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk het gebruik van dergelijke cookies door het VVV-kantoor van Bénodet.

U kunt uw browser ook zo configureren dat cookies systematisch worden geweigerd (inclusief cookies die worden gebruikt voor doelgroepmetingen). Als dit echter het geval is, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteiten en kenmerken van de Site niet correct functioneren en dat u mogelijk geen toegang heeft tot bepaalde delen of diensten van de Site.

Als u uw informatie wilt wijzigen of verwijderen, raadpleeg dan artikel 8: Uw rechten.

U kunt uw cookiebeheerpaneel openen om het opslaan en lezen van cookies te configureren.

Dataretentie

Op type gegevens:

 • Gegevens burgerlijke stand (naam, voornaam, postadres, enz.): Max. 3 jaar. ;
 • Aansluitgegevens: max. 3 jaar. ;
 • Locatiegegevens = 48 uur;

We bewaren uw Persoonsgegevens slechts voor een periode die noodzakelijk en evenredig is aan het doel waarvoor ze zijn verzameld, namelijk voor een maximale periode van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u met ons had en op uw initiatief heeft uitgevoerd.

Na de bovengenoemde periodes worden uw gegevens puur verwijderd of geanonimiseerd.

Artikel 5 - Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

Zoals hierboven vermeld, verstrekt u uw persoonsgegevens vrijwillig.
Persoonsgegevens worden over het algemeen verzameld met het oog op de activiteiten van het VVV-kantoor van Bénodet, zoals het verbeteren van de marketing- en reclame-inspanningen van het VVV-kantoor van Bénodet, een betere aanpassing van de producten en diensten van het VVV-kantoor van Bénodet. naleving van de rapportageverplichtingen waarin de wet voorziet, en andere soortgelijke activiteiten.
Het VVV-kantoor van Bénodet verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens voor de doeleinden van zijn activiteit en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Wij verwerken uw gegevens geheel of gedeeltelijk voor:

 • u gepersonaliseerde documentatie en informatie sturen naar aanleiding van een mailingverzoek van u,
 • u op verzoek van u documentatie en gepersonaliseerde informatie per e-mail te sturen.

Onder voorbehoud van de toepasselijke lokale wetgeving geeft u, door uw e-mailadres op te geven, uitdrukkelijk toestemming aan het VVV-kantoor van Bénodet om dit samen met andere nuttige persoonlijke gegevens te gebruiken om u commerciële of marketingberichten te sturen.

Het VVV-kantoor van Bénodet kan uw e-mailadres ook gebruiken voor administratieve doeleinden of andere niet-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen aan de site).

Artikel 6 - Voorwaarden voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens

De "verwerking" van persoonlijke gegevens omvat in het bijzonder het gebruik, het bewaren, vastleggen, overdragen, aanpassen, analyseren, wijzigen, aangeven, delen en vernietigen van persoonlijke gegevens, afhankelijk van wat nodig is gezien de omstandigheden of wettelijke vereisten.

Alle verzamelde Persoonsgegevens worden voor een beperkte periode bewaard, afhankelijk van het doel van de verwerking en alleen voor de periode voorzien door de toepasselijke wetgeving.

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen op het vasteland van Frankrijk.

Artikel 7 – Links naar websites die niet worden beheerd door het VVV-kantoor van Bénodet

De site kan links bevatten naar websites van derden die voor u interessant kunnen zijn.

Het VVV-kantoor van Bénodet heeft geen controle over de inhoud van sites van derden of de praktijken van deze derden met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens die zij mogelijk verzamelen. Bijgevolg wijst het VVV-kantoor van Bénodet elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de verwerking door deze derden van uw persoonsgegevens. Het is uw verantwoordelijkheid om kennis te nemen van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van deze derde partijen.

Artikel 8 - Doorgifte van persoonsgegevens

In het geval van toegang tot de Site vanuit een land dat geen lid is van de Europese Unie waarvan de wetgeving met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en doorgeven van gegevens verschilt van die van de Europese Unie, vestigen wij uw aandacht op het feit dat door door te gaan met het gebruik van de Site, die wordt beheerst door de Franse wetgeving, de overeenkomstige gebruiksvoorwaarden en dit beleid, u uw persoonlijke gegevens overdraagt ​​naar de Europese Unie en instemt met deze overdracht.

Uw Persoonsgegevens kunnen worden bekendgemaakt binnen het VVV-kantoor van Bénodet voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 van dit beleid.

Het VVV-kantoor van Bénodet kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Unie, op voorwaarde dat het ervoor zorgt dat de entiteiten buiten de Europese Unie, alvorens ze door te geven, een passend beschermingsniveau bieden, in overeenstemming met de huidige Europese wetgeving.

Als het VVV-kantoor van Bénodet verneemt dat een derde partij aan wie het VVV-kantoor van Bénodet persoonlijke gegevens heeft verstrekt voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 hierboven, persoonlijke gegevens gebruikt of openbaar maakt zonder dit Beleid na te leven of in strijd met de toepasselijke wetgeving, zal het VVV-kantoor van Bénodet alle redelijke maatregelen nemen om dergelijk gebruik of openbaarmaking te voorkomen of te beëindigen.

U hebt ook het recht om het VVV-kantoor van Bénodet al dan niet te machtigen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze persoonlijke gegevens oorspronkelijk werden verzameld. U kunt bezwaar maken tegen dit gebruik door te verwijzen naar artikel 8 hieronder.

Het VVV-kantoor van Bénodet kan ook worden verplicht om uw persoonsgegevens aan derden door te geven als het VVV-kantoor van Bénodet van mening is dat een dergelijke overdracht om technische redenen noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor accommodatiediensten door derden) of om haar wettelijke belangen te beschermen (bijvoorbeeld , in geval van verkoop van activa aan een derde bedrijf, wijziging van zeggenschap of gehele of gedeeltelijke vereffening van het VVV-kantoor van Bénodet).

Bovendien kan het VVV-kantoor van Bénodet uw persoonsgegevens delen met de wederverkoper waarvan u afhankelijk bent of die is toegewezen aan het gebied waarin u zich bevindt voor de doeleinden van de activiteit van het VVV-kantoor van Bénodet. Bénodet Tourist Office kan uw Persoonsgegevens ook delen met commerciële partners wanneer Bénodet Tourist Office en de commerciële partner samen een evenement sponsoren of samen deelnemen aan een marketingactie waarbij u betrokken bent.

Het VVV-kantoor van Bénodet kan uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of als het VVV-kantoor van Bénodet te goeder trouw van mening is dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridische procedure (bijvoorbeeld een bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel) of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van het VVV-kantoor van Bénodet, onze klanten of het publiek te beschermen.

Indien toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, kan het VVV-kantoor van Bénodet uw persoonsgegevens ook delen met derden om u gerichte marketing- of reclameaanbiedingen te bieden.

Deze overdrachten kunnen plaatsvinden via internet of via elke andere methode die door het VVV-kantoor van Bénodet geschikt wordt geacht, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het interne veiligheidsbeleid van de Bénodet Tourist Office Group.

Artikel 9 - Uw rechten

Uw recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens

U heeft recht op inzage en correctie van uw persoonsgegevens.

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens, afhankelijk van het geval, te corrigeren en aan te vullen indien ze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn.

Uw recht om uw gegevens te wissen

U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen als een van de volgende redenen van toepassing is:

 • persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u trekt de eerder gegeven toestemming in;
 • u maakt om legitieme redenen bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de verwerking van persoonsgegevens voldoet niet aan de bepalingen van toepasselijke wet- en regelgeving.

Desalniettemin zal de uitoefening van dit recht niet mogelijk zijn wanneer het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met de wet- of regelgeving en in het bijzonder bijvoorbeeld voor het vestigen, uitoefenen of verdedigen van rechten voor de rechtbank.

Uw recht om de gegevensverwerking te beperken

U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken in de gevallen waarin de wet en regelgeving voorzien.

Uw recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke.

Uw recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Sinds 25 mei 2018 heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

De gegevens waarop dit recht kan worden uitgeoefend zijn:

 • alleen uw persoonlijke gegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonlijke gegevens of gegevens die u niet aangaan;
 • declaratieve persoonsgegevens en de hierboven genoemde persoonsgegevens;
 • persoonsgegevens die geen inbreuk maken op de rechten en vrijheden van derden, zoals beschermd door het zakengeheim.

Dit recht is beperkt tot verwerking op basis van toestemming of op basis van een contract, evenals persoonlijke gegevens die u persoonlijk hebt gegenereerd.

Dit recht omvat geen afgeleide gegevens of afgeleide gegevens, dit zijn persoonlijke gegevens die zijn aangemaakt door het VVV-kantoor van Bénodet.

Uw recht om uw toestemming in te trekken

Wanneer de gegevensverwerking die we uitvoeren gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze op elk moment intrekken. We zullen dan stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder dat de eerdere bewerkingen waarvoor u toestemming had gegeven, in twijfel worden getrokken.

Uw recht om in beroep te gaan

U hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij de CNIL op Frans grondgebied, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep.

Uw recht om postmortale richtlijnen op te stellen

U heeft de mogelijkheid om richtlijnen op te stellen met betrekking tot het bewaren, wissen en communiceren van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden en dit met een vertrouwde derde partij, gecertificeerd en verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de wil van de overledene wordt gerespecteerd in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke wettelijke kader.

Hoe u uw rechten kunt uitoefenen

Alle bovengenoemde rechten kunnen worden uitgeoefend:

 • per post naar het volgende adres: VVV-kantoor Bénodet, Avenue de la Mer 29 BP 10 29950 Bénodet, met een kopie van uw identiteitskaart en een bewijs van adres;
 • via ons adres mailtourisme@benodet.fr. U krijgt dan een procedure toegestuurd om uw identiteit te valideren.

Opmerking: de documenten die in het kader van deze procedure worden verzonden, worden puur vernietigd en de gegevens die mogelijk tijdens de procedure worden verzameld, worden definitief verwijderd aan het einde van deze laatste.

Houd er ook rekening mee dat alle verzoeken die niet aan deze richtlijnen voldoen, worden genegeerd.

Wij verbinden ons ertoe om binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek op deze verzoeken te reageren. Deze periode kan met 2 maanden worden verlengd, afhankelijk van de complexiteit en het aantal ontvangen verzoeken, d.w.z. in totaal 3 maanden.

Als u een account heeft, kunt u uw recht op toegang en rectificatie uitoefenen door in te loggen op uw account.

Met betrekking tot de uitoefening van het recht op informatie is het echter mogelijk dat we niet verplicht zijn ernaar te handelen als:

 • u beschikt al over deze informatie;
 • de registratie of mededeling van uw persoonlijke gegevens is uitdrukkelijk bij wet voorzien;
 • communicatie van informatie blijkt onmogelijk;
 • het verstrekken van informatie zou een onevenredige inspanning vergen.

Artikel 10 - Gegevensbeveiliging en ontvangers

Het VVV-kantoor van Bénodet zorgt voor de bescherming en beveiliging van de persoonlijke gegevens die u hebt opgegeven om aan haar te communiceren, om hun vertrouwelijkheid te waarborgen en te voorkomen dat ze worden vervormd, beschadigd, vernietigd of bekendgemaakt aan onbevoegde derden.

Het VVV-kantoor van Bénodet heeft fysieke, elektronische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of verspreiding, wijziging of mogelijke vernietiging van deze persoonlijke gegevens te voorkomen. Onder deze beschermingsmaatregelen neemt het VVV-kantoor van Bénodet technologieën op die speciaal zijn ontworpen om persoonlijke gegevens te beschermen tijdens hun overdracht. Ondanks de inspanningen van het VVV-kantoor van Bénodet om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan het VVV-kantoor van Bénodet de onfeilbaarheid van deze bescherming echter niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico's die zich kunnen voordoen tijdens de verzending van persoonlijke gegevens.

Aangezien alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk zijn, is de toegang ertoe beperkt tot werknemers en dienstverleners van het VVV-kantoor van Bénodet die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun missie. Alle personen die toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en stellen zich bloot aan disciplinaire maatregelen en/of andere sancties als zij deze verplichtingen niet naleven.

Het is echter belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en de informatie in uw account. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uw sessie sluit in geval van gedeeld gebruik van dezelfde computer of dezelfde terminal.

Artikel 11 - Conflictoplossing

Hoewel het VVV-kantoor van Bénodet redelijke maatregelen heeft genomen om Persoonsgegevens te beschermen, is geen enkele transmissie- of opslagtechnologie volledig onfeilbaar.

Het VVV-kantoor van Bénodet zorgt er echter voor dat de bescherming van persoonsgegevens wordt gegarandeerd. Als u reden hebt om aan te nemen dat de veiligheid van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht of dat deze is misbruikt, wordt u verzocht contact op te nemen met het VVV-kantoor van Bénodet op het volgende adres: tourisme@benodet.fr

Het VVV-kantoor van Bénodet zal klachten met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van Persoonsgegevens onderzoeken en proberen deze op te lossen in overeenstemming met de principes uiteengezet in dit Beleid.

Ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens of misbruik ervan kan een overtreding vormen volgens de lokale wetgeving.

Artikel 12 - Contact

Voor elke vraag met betrekking tot dit Beleid, om geen informatie meer te ontvangen van het VVV-kantoor van Bénodet of voor elk verzoek tot rectificatie, aanvulling, update of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, kunt u een e-mail schrijven naar het volgende e-mailadres: rgpd@cc- paysfouesnantais.fr.

Artikel 13 - Datum van inwerkingtreding en herzieningen van het privacybeleid

Dit beleid kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de behoeften van het VVV-kantoor van Bénodet en de omstandigheden of indien vereist door de wet. We nodigen u daarom uit om regelmatig te controleren op updates.

Laatste wijziging: 28/05/2021